Bun venit în Comuna Ludoș - județul Sibiu

ANUNȚ CONCURS SITE PRIMĂRIE CONSILIER LA COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA

22 august 2023

ANUNȚ

Concurs recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I grad profesional debutant in cadrul Compartimentului asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ludoș

 Primăria Comunei Ludoș organizează concurs, în data de 25.09.2023, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I grad profesional debutant in cadrul Compartimentului asistență socială.

 1. Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.
 2. Condiții de desfășurare a concursului:

– Data susținerii probei scrise: 25.09.2023 ora 10,00 ;

– Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

– Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 23.08-11.09.2023, inclusiv, la sediul Primăriei Comunei Ludoș la secretarul general al comunei, d-nul Coman Teodor Ioan, telefon 0269589101, email:primarialudos@yahoo.com

 

Locul de desfășurare a concursului: sediul Primăriei Comunei Ludos din localitatea Ludos nr. 73 jud. Sibiu.

 1. Condiții de participare la concurs:

 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 465

Condiţii de ocupare a unei funcţii publice

(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical- atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 12. Condiții specifice prevăzute în fișa postului aferente funcției publice:

Pentru postul de consilier clasa I, gard profesional debutant – conditiile de participare sunt: absolvent de studii universitare de licentă, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, in una din  domeniile asistentei sociale, administrației publică sau juridică. Vechime in specialitatea studiilor nu se cere.

– Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

 

Dosarul de concurs va conţine:

 1. Formular de înscriere tip Formular de înscriere
 2. Curriculum vitae, modelul comun european Curriculum Vitae
 3. Copia actului de identitate.
 4. Copiile diplomelor de studii, certificatelor și ale altor documente care atestă efectuarea unor specialiazări.
 5. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă Model Adeverință
 6. Cazierul judiciar.
 7. Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. Model Declarație pe proprie răspundere

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei Comunei Ludos, localitatea Ludos, nr. 73, jud. Sibiu,  telefon: 0269589101, fax 0269589111 persoana de contact: Coman Teodor Ioan – secretar general al comunei.

 

 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA

la concursul organizat pentru ocuparea pe durată determinată a unei funcții publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I grad profesional debutant in cadrul Compartimentului asistență socială

 1. Constituția României, republicată;
 2. OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice ( Titlul I, Titlul II ), cu modificările și completările ulterioare;
 3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 292 /2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare
 6. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistentă socială și a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare – Anexa 3
 7. Ordinul nr. 1086/2018 pentru aprobarea modelului cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliul local/Consiliul General al Municipiului București, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 10. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 11. HG nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare
 12. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare

NOTĂ: Se vor lua în considerare forma actelor normative enumerate în vigoare la data publicării anunţului privind organizarea concursului.

TEMATICA

 1. Cunoaşterea legislaţiei cuprinse în Constituţia României;
 2. Cunoaşterea legislaţiei prevăzute în Codul Administrativ, Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice ( Titlul I, Titlul II )
 3. Cunoaşterea legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Cunoaşterea legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 5. Cunoaşterea legislaţiei privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 6. Cunoașterea legislației in domeniul asistenței sociale

 

ATRIBUTIILE FUNCTIEI PUBLICE DE CONSILIER, CLASA 1, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Aplicarea politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala.

Indeplineste, in principal, urmatoarele functii:

 1. a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunitatii, realizarea de sondaje si anchete sociale, valorificarea potentialului comunitatii in vederea prevenirii si depistarii precoce a situatiilor de neglijare, abuz, abandon, violenta, a cazurilor de risc de excluziune sociala etc.;
 2. b) de coordonare a masurilor de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere sociala in care se pot afla anumite grupuri sau comunitati;
 3. c) de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a planului anual de actiune, pe care le propune Primarului, in vederea supunerii spre aprobare consiliului local;
 4. d) de comunicare si colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu, cu reprezentantii furnizorilor privati de servicii sociale, precum si cu persoanele beneficiare;
 5. e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

Descrierea sarcinilor, atributiilor, responsabilităților și activitatilor postului:

– punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative;

– elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora;

– elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executarii legilor, in vederea realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice;

– reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul institutiei publice,

– realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice.

-atributii specifice in domeniul beneficiilor de asistenta sociala sunt:

 1. a) asigura si organizeaza activitatea de primire a solicitarilor privind beneficiile de asistenta sociala;
 2. b) pentru beneficiile de asistenta sociala acordate din bugetul de stat realizeaza colectarea lunara a cererilor si transmiterea acestora catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala;
 3. c) verifica indeplinirea conditiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenta sociala, conform procedurilor prevazute de lege sau, dupa caz, stabilite prin hotarare a consiliului local, si pregateste documentatia necesara in vederea stabilirii dreptului la masurile de asistenta sociala;

d)intocmeste dispozitii de acordare/respingere sau, dupa caz, de modificare/suspendare/incetare a beneficiilor de asistenta sociala acordate din bugetul local si le prezinta primarului pentru aprobare;

 1. e) comunica beneficiarilor dispozitiile cu privire la drepturile si facilitatile la care sunt indreptatiti, potrivit legii;
 2. f) urmareste si raspunde de indeplinirea conditiilor legale de catre titularii si persoanele indreptatite la beneficiile de asistenta sociala;
 3. g) efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune sociala sau a altor situatii de necesitate in care se pot afla membrii comunitatii si, in functie de situatiile constatate, propune masuri adecvate in vederea sprijinirii acestor persoane;
 4. h) participa la elaborarea si fundamentarea propunerii de buget pentru finantarea beneficiilor de asistenta sociala;
 5. i) indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare.

-atributiile in domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale sunt:

 1. a) elaboreaza, in concordanta cu strategiile nationale si judetene, precum si cu nevoile locale identificate, strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu si lung, pentru o perioada de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune Primarului, in vederea aprobarii de catre consiliul local si raspunde de aplicarea acesteia;
 2. b) elaboreaza planurile anuale de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local si le propune Primarului spre aprobare, apoi consiliului local, care cuprind date detaliate privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infiintate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat si sursele de finantare;
 3. c) initiaza, coordoneaza si aplica masurile de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere sociala in care se pot afla anumite grupuri sau comunitati;
 4. d) identifica familiile si persoanele aflate in dificultate, precum si cauzele care au generat situatiile de risc de excluziune sociala;
 5. e) realizeaza atributiile prevazute de lege in procesul de acordare a serviciilor sociale;
 6. f) propune primarului, in conditiile legii, incheierea contractelor de parteneriat public-public si public-privat pentru sustinerea dezvoltarii serviciilor sociale;
 7. g) propune infiintarea serviciilor sociale de interes local;
 8. h) colecteaza, prelucreaza si administreaza datele si informatiile privind beneficiarii, furnizorii publici si privati si serviciile administrate de acestia si le comunica serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul judetului, precum si Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, la solicitarea acestuia;
 9. i) monitorizeaza si evalueaza serviciile sociale;
 10. j) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniul serviciilor sociale;
 11. k) participa la elaborarea proiectului de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale, in conformitate cu planul anual de actiune;
 12. l) asigura informarea si consilierea beneficiarilor, precum si informarea populatiei privind drepturile sociale si serviciile sociale disponibile;
 13. m) furnizeaza si administreaza serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice, precum si tuturor categoriilor de beneficiari prevazute de lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate;
 14. n) asigura formarea continua de asistenti personali; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora in conditiile legii;
 15. o) colaboreaza permanent cu organizatiile societatii civile care reprezinta interesele diferitelor categorii de beneficiari;
 16. p) sprijina dezvoltarea voluntariatului in serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, cu modificarile ulterioare;
 17. r) indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare.

-in aplicarea prevederilor de mai sus, organizeaza consultari cu furnizorii publici si privati, cu asociatiile profesionale si organizatiile reprezentative ale beneficiarilor.

-elaboreaza strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale , pe care o propune Primarului spre aprobare;

-elaboreaza Planul anual de actiune, inainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul urmator, in conformitate cu strategia de dezvoltare serviciilor sociale proprie, precum si cu cea a judetului de care apartine unitatea administrativ-teritoriala;

-efectueaza realizarea unei analize privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente si propuse spre a fi infiintate, resursele materiale, financiare si umane disponibile pentru asigurarea furnizarii serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale, in functie de resursele disponibile si cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu;

-anterior aprobarii, prin hotarare a consiliului local, a planului anual de actiune, il transmite spre consultare consiliului judetean; In situatia in care planul anual de actiune prevede si infiintarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea si a altor autoritati ale administratiei publice locale, planul anual de actiune se transmite spre consultare si acestor autoritati.

-in vederea asigurarii eficientei si transparentei in planificarea, finantarea si acordarea serviciilor sociale, are urmatoarele obligatii principale:

 1. a) asigurarea informarii comunitatii, prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, prin afisare la sediul institutiei a informatiilor privind:

– activitatea proprie si serviciile aflate in proprie administrare – formulare/modele de cereri in format editabil, programul institutiei, conditii de eligibilitate etc.;

– informatii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privati;

– informatii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale.

 1. b) transmiterea catre serviciul public de asistenta sociala de la nivel judetean a strategiei locale si a planului anual de actiune, in termen de 15 zile de la data aprobarii acestora;
 2. c) transmiterea trimestrial, in format electronic, serviciului public de asistenta sociala de la nivel judetean a datelor si informatiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale si serviciile sociale administrate de acestia, precum si a rapoartelor de monitorizare si evaluare a serviciilor sociale;
 3. d) organizarea de sesiuni de consultari cu reprezentanti ai organizatiilor beneficiarilor si ai furnizorilor de servicii sociale in scopul fundamentarii strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a planului anual de actiune;
 4. e) comunicarea informatiilor solicitate sau, dupa caz, punerea acestora la dispozitia institutiilor/structurilor cu atributii in monitorizarea si controlul respectarii drepturilor omului, in monitorizarea utilizarii procedurilor de prevenire si combatere a oricaror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale si, dupa caz, institutiilor/structurilor cu atributii privind prevenirea torturii, precum si acordarea de sprijin in realizarea vizitelor de monitorizare, in conditiile legii.

-in administrarea si acordarea serviciilor sociale,  realizeaza urmatoarele:

 1. a) solicita acreditarea ca furnizor de servicii sociale si licenta de functionare pentru serviciile sociale ale autoritatii administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
 2. b) primeste si inregistreaza solicitarile de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, de reprezentantii legali ai acestora, precum si sesizarile altor persoane/institutii/furnizori privati de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate in dificultate;
 3. c) evalueaza nevoile sociale ale populatiei din unitatea administrativ-teritoriala in vederea identificarii familiilor si persoanelor aflate in dificultate, precum si a cauzelor care au generat situatiile de risc de excluziune sociala;
 4. d) elaboreaza, in baza evaluarilor initiale, planurile de interventie care cuprind masuri de asistenta sociala, respectiv serviciile recomandate si beneficiile de asistenta sociala la care persoana are dreptul;
 5. e) realizeaza diagnoza sociala la nivelul grupului si comunitatii si elaboreaza planul de servicii comunitare;
 6. f) acorda servicii de asistenta comunitara in baza masurilor de asistenta sociala incluse in planul de actiune;
 7. g) recomanda realizarea evaluarii complexe si faciliteaza accesul persoanelor beneficiare la serviciile sociale;
 8. h) acorda direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care detine licenta de functionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevazute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a standardelor minime de calitate si a standardelor de cost.

-serviciile sociale acordate, avand drept scop exclusiv prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala sunt adresate persoanelor si familiilor fara venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fara adapost, victimelor traficului de persoane, precum si persoanelor private de libertate si pot fi urmatoarele:

 1. a) servicii de consiliere si informare, servicii de insertie/reinsertie sociala, servicii de reabilitare si altele asemenea, pentru familiile si persoanele singure, fara venituri sau cu venituri reduse;
 2. b) servicii sociale adecvate copiilor strazii, persoanelor varstnice singure sau fara copii si persoanelor cu dizabilitati care traiesc in strada: adaposturi de urgenta pe timp de iarna, echipe mobile de interventie in strada sau servicii de tip ambulanta sociala, adaposturi de noapte, centre rezidentiale cu gazduire pe perioada determinata;
 3. c) indrumarea spre centre multifunctionale care asigura conditii de locuit si de gospodarire pe perioada determinata pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului;
 4. d) cantine sociale pentru persoanele fara venituri sau cu venituri reduse;
 5. e) servicii sociale in sistem integrat cu alte masuri de protectie prevazute de legislatia speciala, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrarii/reinsertiei sociale a acestora: indrumarea spre centre de zi care asigura in principal informare, consiliere, sprijin emotional si social in scopul reabilitarii si reintegrarii sociale, servicii acordate in comunitate care constau in servicii de asistenta sociala, suport emotional, consiliere psihologica, consiliere juridica, orientare profesionala, reinsertie sociala etc.;
 6. f) consiliere adresata familiei persoanei private de libertate aflate in custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente in comunitatea in care aceasta isi va avea domiciliul sau resedinta dupa eliberare, precum si servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o masura privativa de libertate in vederea sustinerii reinsertiei sociale a acesteia.

-serviciile sociale destinate prevenirii si combaterii violentei domestice, se acorda conform prevederilor legale-in functie de situatie:

-atributiile privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilitati sunt:

 1. a) monitorizeaza si analizeaza situatia persoanelor cu dizabilitati din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor acestora, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante;
 2. b) identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilitati;
 3. c) creeaza conditii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzatoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
 4. d) initiaza, sustine si dezvolta servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, in colaborare sau in parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
 5. e) asigura ponderea personalului de specialitate angajat in raport cu tipurile de servicii sociale;
 6. f) elaboreaza documentatia necesara pentru acordarea serviciilor;
 7. g) asigura consilierea si informarea familiilor asupra drepturilor si obligatiilor acestora si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 8. h) implica in activitatile de ingrijire, reabilitare si integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
 9. i) asigura instruirea in problematica specifica persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistentilor personali;
 10. j) incurajeaza si sustine activitatile de voluntariat;
 11. k) colaboreaza cu directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilitati si transmite acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu.

-serviciile sociale acordate persoanelor varstnice sunt servicii de consiliere.

-serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separarii copilului de parintii sai, precum si cele menite sa ii sprijine pe acestia in ceea ce priveste cresterea si ingrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familiala, organizate in conditiile legii. Atributiile sunt:

 1. a) monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante, in baza unei fise de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale;
 2. b) realizeaza activitatea de prevenire a separarii copilului de familia sa;
 3. c) identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau beneficii de asistenta sociala pentru prevenirea separarii copilului de familia sa;
 4. d) elaboreaza documentatia necesara pentru acordarea serviciilor si/sau prestatiilor si acorda aceste servicii si/sau beneficii de asistenta sociala, in conditiile legii;
 5. e) asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 6. f) asigura si monitorizeaza aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei domestice, precum si a comportamentului delincvent;
 7. g) viziteaza periodic la domiciliu, familiile si copiii care beneficiaza de servicii si beneficii de asistenta sociala si urmareste modul de utilizare a prestatiilor, precum si familiile care au in ingrijire copii cu parinti plecati la munca in strainatate;
 8. h) inainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protectie speciala, in conditiile legii;
 9. i) urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa;
 10. j) colaboreaza cu directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in domeniul protectiei copilului si transmite acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;
 11. k) urmareste punerea in aplicare a hotararilor comisiei pentru protectia copilului/instantei de tutela referitoare la prestarea de catre parintii apti de munca a actiunilor sau lucrarilor de interes local, pe durata aplicarii masurii de protectie speciala.

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: 3 ianuarie 2024

Comments are closed.